คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
อาจารย์ภัคธมล ศิรอรุณภัทร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  ปรัชญา (Philosophy)
สนับสนุนงานวิชาการอย่างมีระบบ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 
  วิสัยทัศน์ (Vision)
ให้บริการและสนับสนุนงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ อย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
 
  พันธกิจ (Mission)
สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพ มุ่งมั่นประสานงานวิชาการและงานด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และสถาบัน
 
 
2 ตุลาคม 2564
2 ตุลาคม 2564
2 ตุลาคม 2564
6 สิงหาคม 2564
    ข่าวทั้งหมด...