คณะบริหารธุรกิจ
   คณะสารสนเทศศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์ฯ
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
 
   ชื่อเอกสาร  
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2560 Download
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย พ.ศ.2560 Download
 ประกาศวทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560 Download
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอปิดหลักสูตร พ.ศ.2560 Download
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ.2560 Download