คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   
 
ติดต่อสำนักวิชาการ
   
  สำนักวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น 1 ศูนย์บริการการศึกษา
  290 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทร.0-444-66050 ถึง 52 ต่อ 171