คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   
   
  บุคลากรสำนักวิชาการ
   
 
   
  อาจารย์ภัคธมล ศรีอรุณภัทร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
 
     
น.ส.กษิรา อนันท์ฐิกุล
งานการจัดการเรียนการสอน-สอบ
น.ส.กวินทรา วรทองหลาง
งานวัดและประเมินผลการสอน/ธุรการสำนัก
น.ส.สุนิญา สอนจันดา
งานผลการศึกษา/การเรียนการสอนภาคสมทบ