คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   
ตารางเรียน
 
   ชื่อเอกสาร  
 ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ) Download
 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 Download
 ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 Download