คณะบริหารธุรกิจ
   คณะสารสนเทศศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์ฯ
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
ตารางเรียน
 
   ชื่อเอกสาร  
 ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 Download