คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   
   
  หลักสูตรที่เปิดสอน
   
  ระดับปริญญาโท
 
คณะนิติศาสตร์
 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
คณะสหเวชศาสตร์
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
    - สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    - สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
   
  ระดับปริญญาตรี
 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
คณะนิติศาสตร์
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชานิติศาสตร์
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     
คณะสหเวชศาสตร์
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
    - สาขาวิชากายภาพบำบัด
    - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
  การออกกำลังกาย
  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) 5 ปี
    - สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
     
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู