คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
   
  หลักสูตรที่เปิดสอน
   
  ระดับปริญญาโท
 
คณะนิติศาสตร์
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
คณะบริหารธุรกิจ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
    - สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    - สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
   
  ระดับปริญญาตรี
 
คณะบริหารธุรกิจ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี
     
คณะนิติศาสตร์
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
  การออกกำลังกาย
คณะสารสนเทศศาสตร์
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต
     
คณะการแพทย์แผนจีน
  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) 5 ปี
    - สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
     
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
คณะเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
    - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
     
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
   
  ปริญญาตรีภาคสมทบ (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)
 
คณะนิติศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต
   
  ปริญญาตรีภาคสมทบ
 
คณะนิติศาสตร์
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
    - สาขาวิชานิติศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
    - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     
คณะบริหารธุรกิจ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
     
คณะสารสนเทศศาสตร์
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์