คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 BC.3/2562  
 ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2562)  
 ตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2562)  
 ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.2/2562  
 ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ กลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ และตารางสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (BC.1/2562)  
 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ BC.1/2562  

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next