คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
 ตารางเรียนรวมภาคการศึกษา 1/2562 (ฉบับร่าง)  
 ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2561)  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาค ปีการศึกษา 2561  
 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  
 ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ (กลุ่มวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562  
 กำหนดการยื่นคำร้องสอบซ้ำซ้อน และยื่นคำร้องสอบกรณีพิเศษ  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค กรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 2/61) จัดสอบระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2562  

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next