คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ  
 ประกาศ แจ้งนักศึกษาให้ทำการประเมินการสอนของอาจารย์ในระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 61 (ขอสอบกรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2561  
 ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561  
 ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  
 ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปริญญาตรี ภาคปกติ  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 3/60) วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561  
 ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การสอบ พ.ศ. 2557  
 ระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next