คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ  
 ตารางสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (Block Course : 5/2562) จัดสอบระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563  
 ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)  
 ประกาศเลื่อนกำหนดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.4/2563) จัดสอบระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2563  
 ประกาศเลื่อนกำหนดสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.4/2562)  
 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
 ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next