คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.1/2564)  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
 ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดสอบปลายภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นระบบสอบ Online  
 ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2564)  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2563)  
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาขอสอบกรณีพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564)  
 ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.2/2563)  
 ประกาศ เลื่อนสอบกรณีพิเศษ กลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
 ประกาศตารางสอบกรณีพิเศษปลายภาค ภาคการศึกษาที 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ  

หน้า    1   2   3   4   5   Next